Arxivar per Octubre 2008

SITUACIONS IGUALS, ACTUACIONS DIFERENTS

9 Octubre 2008

Per tal de procurar defensar el patrimoni municipal, l’Ajuntament de Puigdàlber va aprovar comparèixer en el contenciós administratiu interposat pel Sr. Olivella. Però, l’equip de govern es va negar a presentar-se a l’altre contenciós administratiu; l’interposat pel Sr. Tutusaus. Tot hi que els dos contenciosos recorren la mateixa resolució i, per tant, afecten els interessos generals del municipi, l’equip de govern actua de forma oposada davant de fets iguals.

Actualment existeixen 2 recursos contenciosos administratius (a partir d’ara direm litigis) que afecten negativament al patrimoni municipal i els interessos generals de Puigdàlber. Un, el que va presentar el Sr. Olivella i, l’altre, el que va presentar el Sr. Tutusaus. Tots dos litigis son d’igual naturalesa per que van en contra de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 27 de setembre de 2005.

El dia 10 de març de 2008 en sessió plenària es va acordar comparèixer en el litigi que va interposar el Sr. Olivella, atès que la Sra. Alcaldessa va justificar-ho considerant que és d’interès general que l’Ajuntament de Puigdàlber es personi en aquestes actuacions per la transcendència que el seu resultat pot tenir en la defensa del patrimoni de l’entitat.

El grup IUP va presentar una moció en la sessió plenària del dia 29 de setembre de 2008, per tal que, en defensa dels interessos municipals, l’ajuntament també compareixes en el recurs contenciós administratiu 525/2006, interposat pel Sr. Tutusaus i Otro, de la mateixa forma que s’havia acordat comparèixer en l’altre, en tant que, tal i com va justificar la Sra. Maria Elias :

          1.  aquest litigi també és d’interès general i,
          2.  també pot tenir transcendències negatives en el patrimoni municipal.
          3.  
A més a més, tots litigis 2 son d’igual naturalesa al anar en contra de
               la mateixa resolució.

Durant el debat i en la votació de la moció, l’Alcaldessa va haver d’abstenir-se a participar ja que el litigi en qüestió va ser presentat per persones amb vincles familiars directes. El nostre grup va fer una crida per tal que tots els regidors demostressin la seva credibilitat i la honorabilitat de les seves intencions. Es va demanar que votessin lliurement i a consciència coneixedors que, anteriorment, havien votat a favor de presentar-se en l’altre litigi.

Tot i els precedents, els regidors de CiU i PSC es van contradir i van votar en contra la moció. És a dir, van rebutjar que l’Ajuntament es pogués personar en el litigi interposat pel Sr. Tutusaus, que podria ser perjudicial per als interessos municipals, quan mesos abans van votar a favor de presentar-se en l’altre litigi. Existeixen raons per actuar de forma oposada davant la mateixa qüestió? El pretextos que van al·legar van ser varis :

          El 1er Tinent d’Alcalde va explicar que li interessava especialment el tema
          i volia que és sabessin més coses. Demanava esperar al proper plenari per
          aprovar-ho, quan la forma lògica de saber-ho tot és presentar-se al litigi,
          quan abans millor, per tal de començar a defensar el patrimoni municipal
          amb celeritat i coneixement de causa.

          El regidor Pere Ferrer demanava “treballar a poc a poc” i subratllava que
          fan les coses “molt a poc a poc”(els ciutadans prou que ho saben,
          lamentablement). I afegia que volia “treballar amb més informació sobre
          la taula”. Però si realment hi ha l’interès i la ferma voluntat de reunir tota
          la informació damunt la taula, l’única possibilitat és comparèixer en el
          contenciós presentat pel Sr. Tutusaus. Tot el demés son excuses.

Vistes les explicacions contradictòries (fins hi tot absurdes), atès que també es va dir que el litigi del Sr. Tutusaus semblava ser que estava aparentment aturat en el temps (tot i que en qualsevol moment pot demanar que es torni a posar en marxa i sigui executada la resolució), el vot en contra de l’equip de govern es podria interpretar mitjançant les següents hipòtesis :

          A.  “Donar” temps al Sr. Tutusaus per tal de conèixer la resolució
                del litigi del Sr. Olivella i saber si prospera favorablement als
                seus interessos, per tal d’aleshores reiniciar el seu procés amb
                total garantia, o bé,

          B.  “Donar” temps al Sr. Tutusaus per tal que pugui retirar el seu
                contenciós i així, ocultar al poble les seves veritables intencions
                (quan abans, estant a la oposició, el litigi els podia ser una eina 
                “lícita” per actuar a favor d’interessos polítics i/o personals,
                 i ara, els resulta una càrrega de conseqüències negatives).

Sigui com sigui, el vots contradictoris de l’equip de govern (vistos els precedents) i la negativa de que prosperés la moció, no il·lustren de forma honorable les intencions dels regidors, ni denoten transparència davant dos situacions iguals en les que s’han manifestat de forma absolutament oposada.

La Sra. Alcaldessa hauria de ser la primera persona interessada en defensar el municipi de qualsevol tipus de litigi que pugi afectar a l’Ajuntament, vingui d’allà on vingui. També hauria de ser la primera persona que no dubti en actuar igual davant de situacions sinònimes.

Impedint que l’ajuntament es personi en la causa interposada pel pare polític i pel marit de l’Alcaldessa (que alhora actua com el seu assessor), la mateixa Sra. Maria Elias ha creat dubtes sobre la seva honorabilitat. Altre cop han negat la transparència que asseguren pregonar.
 

Anuncis

LA CRISI DE LA LLAR D’INFANTS

6 Octubre 2008

 
L’Alcaldessa de Puigdàlber posa en perill l’inici del curs 2008-2009 de la llar d’infants i causa la pèrdua de més del 50% dels alumnes inscrits. Desautoritza al Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Educació, i provoca que L’Ajuntament sigui denunciat davant la Magistratura de Treball. La presa de decisions equivocades per part de la Sra. Maria Elias, acompanyades de determinades declaracions, generen un sentiment de rebuig generalitzat que s’agreuja davant el grau d’incertesa i desconfiança que pateixen pares i mares dels alumnes.

El passat més de maig el conseller d’Educació de la Generalitat, Ernest Maragall, en la seva visita a Puigdàlber va qualificar de “meravella” la llar d’infants municipal. Va afegir que la llar d’infants era una “reivindicació històrica” i va valorar positivament les instal·lacions davant les necessitats d’oferir un servei de qualitat en matèria d’educació, partint de l’àmbit municipal.

Aleshores hi havia 12 alumnes, i el Regidor d’Educació de Puigdàlber puntualitzava que el curs vinent hi hauria entre 17 i 20 alumnes, de les 32 places de capacitat que ofereix la llar.

Sense que ningú en tingués coneixement tret de l’equip de govern, un més abans, a l’abril, les educadores van intentar iniciar els primers contactes amb l’ajuntament per tal que es revisés la seva situació contractual, ja que no s’ajustava a la realitat dels càrrecs i funcions que duien a terme. Demanaven que s’apliqués el que marca el conveni segons la titulació de la seva plaça. A l’agost, encara ningú els havia aclarit res del seu contracte i no sabien res sobre l’inici del curs, previst per al dia 1 de setembre. Cal afegir que les dues mestres gaudien del reconeixement de pares i mares gracies a la seva vàlua.

Entretant, els pares i mares van rebre una notificació de preus abusius per al proper curs, que va provocar greus queixes. El dia 28 d’agost el nostre grup va adreçar una carta a l’Ajuntament (Reg. d’Entrada Nº 876/08) en la que es demanava que s’elaborés un informe per tal que es pronunciessin sobre la legalitat de l’aplicació d’aquests preus. En data 23 de setembre en el que el Secretari-Interventor reconeixia que “la única tarifa vigent era l’anterior”. Per tant, aquest informe ratifica la il·legalitat dels preus comunicats als pares i mares, i que patien increments del 22% i el 35% i fins al 70% en determinades circumstàncies. Amb les nostres actuacions, i gracies a les queixes rebudes per part de dels pares i mares, es va aconseguir que no es fessin efectives les tarifes que tenien previst aplicar inicialment.

A primers de setembre, el nostre grup no tenia constància de més problemes a la llar d’infants. L’equip de govern bé s’havia encarregat que no transcendissin. El cert és que la gravetat de la situació, provocada per determinades decisions de l’Alcaldessa i conflictes interns, estaven evocant la llar d’infants cap a una profunda crisi.

No va ser fins a la segona setmana de setembre, davant el desconcert provocat per l’Ajuntament en les reunions que va mantenir amb els pares i mares, que el nostre grup va tenir coneixement d’aquests i altres fets de naturalesa greu, degut a declaracions contradictòries :

   –  el compromís del Regidor d’Educació afirmant que les antigues mestres
      continuarien,

   –  la posterior desautorització, per part de l’Alcaldessa, al 1er Tinent d’Alcalde i
      Regidor d’Educació,

   –  al sobtat canvi de mestres,

   –  al fet que a data 1 de setembre no s’havia incorporat el professorat (no va
      ser fins al 9 i 12 de setembre que per la via del decret d’alcaldia es van
      contractar les noves mestres),

   –  a la incertesa sobre si es podria iniciar el curs i amb quines garanties,

   –  a la total desorganització i manca d’informació que patien els pares,

   –  i al silenci de l’Alcaldessa, en tot allò que feia referència a la Llar d’Infants.

La situació provocada per l’Alcaldessa, la Sra. Maria Elias, ha originat la pèrdua directa de més del 50% dels alumnes inscrits i la desconfiança dels usuaris i de la població. L’Ajuntament, a més, va ser demandat davant la Magistratura de Treball, fet que podria suposar una important sanció econòmica i haver de readmetre a les mestres que va despatxar. El curs va començar sense garanties, amb problemes. De les dues mestres contractades, una no s’havia d’incorporar al curs fins al mes següent, i es va haver de contractar a una altra persona per fer la substitució durant un mes, amb la mala fortuna que al cap de 15 dies ha hagut d’agafar la baixa. Fins hi tot una administrativa, que un cop més ha demostrat la seva voluntat i el seu grau de compromís amb el poble, ha hagut de fer-se càrrec de la substitució de la baixa (et donem les gracies).

LES CONTRADICCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN
EN EL PLE ORDINARI
:

Per mirar d’adreçar ràpidament la situació vam presentar una Moció d’Urgència en el ple ordinari de 29-09-2008 (que va convocar l’Alcaldessa amb 15 dies de retard), per tal d’oferir una sortida consensuada i positiva. En ella vàrem demanar que es readmetessin les antigues educadores, a canvi d’arribar a un acord positiu per a totes les parts i fos retirada la denuncia. El regidor d’Educació va manifestar en el Ple Ordinari el seu suport a la moció, però es va contradir i va votar en contra de que aquesta prosperés.

Finalment sembla que l’Ajuntament ha readmès les dues mestres, tal com el nostre grup va proposar en la moció, malgrat el vot en contra de l’equip de govern.

Com a oposició, el nostre grup ha de vetllar per que les coses es facin bé, manifestar allò que és o pot ser perjudicial per als interessos generals del municipi i, com és el cas, contribuir per intentar solucionar problemes.

Creiem que així ha estat, que hem aportat una solució.  Exigim a l’equip de govern que ara, procuri oferir i mantenir un servei educatiu de qualitat tant necessari per als més petits. Demanem a l’equip de govern que no descuidi ni posi en perill els serveis públics del municipi. Demanem a l’Alcaldessa que mostri un mínim de sensibilitat en temes tant delicats com és el de la llar d’infants, i deixi de fer determinades declaracions públiques que fins hi tot podrien desencadenar una crisi municipal absoluta al provocar el desconcert general de la població.

El nostre grup IUP fa una crida a tots els pares i mares que havien desistit de portar els seus nens i nenes a la Llar d’Infants de Puigdàlber perquè, reconsiderin la seva decisió, i si és possible es tornin a reincorporar a la llar La Cabana de Puigdàlber. Un centre que compta amb unes instal·lacions d’avantguarda amb un personal que ofereix totes les garanties educatives pels nens i nenes del nostre poble.